Standaard voorwaarden

Deze algemene voorwaarden geven een overzicht van de voorwaarden die gelden als u een zakelijke relatie aangaat met Convenimus.

Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Convenimus tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart.

Uitvaartverzorger: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren. Verder aangeduid met ‘Convenimus’.

Uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen. Verder aangeduid met ‘u’.

Toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.

Offerte: overzicht van de geschatte kosten.

Nota: de uiteindelijke financiële afrekening van de geleverde zaken en diensten.

Voorschotten: bedragen, die door Convenimus ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald.

Pro-memorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.

Prijzen: bruto prijzen inclusief B.T.W.

Termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes van Convenimus betreffende de verzorging van een uitvaart.

2.2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

2.3. Convenimus dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten. Indien zaken niet duidelijk zijn is het uw verantwoordelijkheid hiernaar te vragen.

2.4. De offerte is geheel vrijblijvend. Convenimus is aan de offerte gebonden indien de offerte binnen 24 uur na ontvangst is ondertekend en door Convenimus is ontvangen.

2.5. Convenimus heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1. De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van de offerte is daarvoor voldoende. Indien debiteur een ander is dan opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen.

3.2. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4 Opdracht

4.1. De te ondertekenen offerte zal tenminste bevatten:

  1. a) alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever. Deze gegevens zijn tijdig aangeleverd aan Convenimus door de opdrachtgever.
  2. b) de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaarden heeft ontvangen.
  3. c) een opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen.

4.2. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Convenimus géén of een richtprijs per post aangeven met vermelding “pro memorie”. U kunt aan deze opgave geen rechten ontlenen.

4.3. Convenimus is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van de bedoelde posten aan u door te geven. Wanneer u geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan u een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt.

4.4. De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6.2. alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd met u verrekend.

Artikel 5 Personalia

5.1. De vermelde personalia van de overledene in de in artikel 3 lid 1 bedoelde overeenkomst worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

5.2. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Convenimus, tenzij anders is overeengekomen.

5.3. Bij kennisneming door u van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient u Convenimus onmiddellijk daarvan in kennis te stellen.

5.4. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Convenimus ervoor zorgen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Convenimus worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van u, tenzij een derde aansprakelijk is.

Artikel 6 Tijdstip van levering

6.1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen u en Convenimus. De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van benodigde faciliteiten zoals bijvoorbeeld religieuze gebouwen, begraafplaatsen, crematoria.

6.2. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van de ondertekende offerte mits met instemming van u, Convenimus en beheerder van benodigde faciliteiten.

Artikel 7 Drukwerken

7.1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient u de tekst schriftelijk aan te leveren of goed te keuren.

7.2. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Convenimus verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.

7.3. Convenimus is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door u schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan hem toe te rekenen is.

7.4. Indien het u toe te rekenen valt, dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties, in afwijking van artikel 7, lid 1, door Convenimus telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan zijn eventuele fouten in die tekst(sten) voor risico en/of rekening van u.

7.5. Convenimus is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede post(agentschap)kantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen bladen, zal Convenimus dit uitdrukkelijk onder de aandacht van u brengen.

Indien Convenimus heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing of te late postbezorging voor risico en/of rekening van u.

Artikel 8 Voertuigen

8.1. Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag vóór 16.00 uur aan Convenimus kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijziging aangepast worden.

8.2. Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 8.1. genoemde tijdstip gehouden bent u om aan Convenimus een redelijke vergoeding te betalen voor de door haar gemaakte kosten.

Artikel 9 Verzekeringen

9.1. U kunt verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Convenimus. Zij draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst. Zij is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).

9.2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Convenimus machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald.

9.3. U kunt geen aanspraak maken op negatieve financiële gevolgen van de betreffende polis(sen) bij Convenimus.

 Artikel 10 Kosten

De kosten van de nota zijn de beraamde kosten inclusief de pro-memoriekosten, eventuele afwijkingen van genoemde bedragen in de offerte en eventuele meerkosten in verband met de prijswijziging van toeleveranciers of wijzigingen na de getekende offerte.

Artikel 11 Voorschotten

11.1. U bent gehouden de door Convenimus te betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de overeenkomst van opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan Convenimus te voldoen.

11.2. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Convenimus.

Artikel 12 Betaling

12.1. U betaalt de op basis van de ondertekende offerte, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen veertien dagen na dagtekening.

12.2. Convenimus zendt na het verstrijken van de in artikel 12.1 genoemde betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft u alsnog de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

12.3. Convenimus is gerechtigd over een betaling, die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat u met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 van het Burgerlijk Wetboek.

12.4. U kunt zich wat betreft de verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat u namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

12.5. Indien u nalatig blijft met betaling van de nota, zal Convenimus de vordering overdragen aan een incassobureau.

12.6. Als u na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, worden- na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn – de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte incassokosten aan u in rekening gebracht.

Artikel 13 Opzegging van de opdrachtovereenkomst

Indien de opdrachtgever kenbaar maakt of laat blijken de opdrachtovereenkomst niet te willen nakomen, geldt dit als een annulering van die overeenkomst. In dat geval dienen de door Convenimus reeds gemaakte kosten vergoed te worden, vermeerderd met de kosten van de gemaakte uren.

Artikel 14 Garantie en aansprakelijkheid

14.1. Convenimus staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht.

14.2. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan Convenimus. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van u. Ook is alle risico, bij vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere persoonlijke bezittingen, voor rekening van u ondanks dat zij persoonlijk overgedragen zijn aan Convenimus.
14.3. Wanneer u zelf producten/ artikelen/ diensten extern besteld (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk) kan Convenimus daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. U neemt daarin de volledige financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid op zich.

Artikel 15 Oponthoud

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Convenimus tenzij deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs niet toegerekend kunnen worden.

Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor zijn rekening dienen te komen.

Artikel 16 Klachten

16.1. Klachten over de uitvaartverzorging, waaraan u gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door u of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Convenimus ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat u uw rechten ter zake verliest.

16.2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Convenimus ingediend worden.

16.3. Convenimus zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met u tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 17 Geschillen

17.1. Uitsluitend de bevoegde rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

17.2. Op de overeenkomst tussen u en Convenimus is Nederlands recht van toepassing.

17.3. Convenimus en u zullen pas een beroep doen op de rechter nadat beide partijen een uiterste inspanning hebben geleverd om tot een oplossing van het geschil te komen.